Skip to content
 • background image
 • background image
  Welcome to GMTHAI

  เป้าหมายต้องชัดเจน ความสำเร็จคือจุดหมาย

 • Background image
  โครงการ
  1 หมู่บ้าน
  1 สถานประกอบการ
  GMT SHOP ONLINE
  w w w . G M T H A I . c o . t h

บริษัท กู๊ดแมนเนจท์ (ประเทศไทย) จำกัด

เป้าหมายต้องชัดเจน ความสำเร็จคือจุดหมาย


บริษัท กู๊ดแมนเนจท์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นมาจากแนวความคิดที่จะพัฒนาการตลาดรูปแบบใหม่จึงได้มี การร่วมทุน ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมสติปัญญา โดยบริษัทฯทำหน้าที่ เชื่อมต่อระหว่าง ผู้ผลิต และผู้บริโภค นำส่วนต่างที่เกิดขึ้นมาบริหาร แบ่งปันผลประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ด้วยความยุติธรรม อันก่อให้เกิดประโยชน์ กับภาครัฐ ภาคเอกชนผู้ผลิต และ ภาคประชาชน เป็นการกระจายรายได้สู่สังคม เพิ่มช่องทางทางการตลาดให้ผู้ผลิต และเป็นการเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ กับภาคประชาชน

“นำพามาซึ่งเศรษฐกิจที่ดีมั่นคงของทุกครัวเรือน ทั่วไทย ”


GMT HILIGHT

Update GMTHAI News & Events

109 Inter Plus Platinum

น้ำผลไม้ดิบสกัดเย็น ผสมสมุนไพรจีน เพื่อสุขภาพ


GMT TOP PRODUCTS

BEST QUALITY PRODUCTS

109 Inter Plus Platinum

109 Inter Plus Platinum

น้ำผลไม้ดิบสกัดเย็น ผสมสมุนไพรจีน เพื่อสุขภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

GMT BUSINESS PLAN

สุดยอดแผนธุรกิจ / ดีที่สุดในปัจจุบัน / ที่สุดของความสำเร็จ