Skip to content

GOOD MANAGE (THAILAND) CO.,LTD. บริษัท กู๊ดแมนเนจท์ (ประเทศไทย) จำกัด

แนวคิด

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นมาจากแนวความคิดที่จะพัฒนาการตลาดรูปแบบใหม่จึงได้มี การร่วมทุน ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมสติปัญญา โดยบริษัทฯ ทำหน้าที่ เชื่อมต่อระหว่าง ผู้ผลิต และผู้บริโภค นำส่วนต่างที่เกิดขึ้นมาบริหาร แบ่งปันผลประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ด้วยความยุติธรรม อันก่อให้เกิดประโยชน์ กับภาครัฐ ภาคเอกชนผู้ผลิต และ ภาคประชาชน เป็นการกระจายรายได้สู่สังคม เพิ่มช่องทางทางการตลาดให้ผู้ผลิต และเป็นการพิ่มช่องทางสร้างรายได้ กับภาคประชาชน

นำพามาซึ่งเศรษฐกิจที่ดีมั่นคงของทุกครัวเรือน ทั่วไทย


วิสัยทัศน์

เป็นบริษัท ชั้นนำในด้านการตลาด สะดวกซื้อ สะดวกขาย ทำการตลาดทั้งในรูปแบบออนไลน์ และ ออฟไลน์ มีร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค นอกจากนี้จะพัฒนา บริษัทเป็น บริษัทมหาชน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ เพื่อความมั่นคงยั่งยืน และพัฒนา ผลักดัน เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ พัฒนาก้าวไกลไปทั่วโลก


พันธกิจ

  1. พัฒนาบุคคลากร ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ให้มีองค์ความรู้ ความสามารถ เป้าหมายเพื่อเป็น คนดีคนเก่งของสังคม
  2. คัดเลือก สินค้า และบริการที่ดีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ขัดต่อหลักศาสนา ศีลธรรมอันดีงามและราคายุติธรรม กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
  3. พัฒนาระบบให้ทันสมัย ใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ เป็นที่นิยมของผู้รับบริการ
  4. พัฒนาระบบการตลาด ให้เกิดความพึงพอใจ ให้ความยุติธรรมกับทุกภาคส่วน ทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค
  5. บริหารโดยยึด หลักธรรมาภิบาล ในการขับเคลื่อนองค์กร ยึดข้อกฏหมาย คุณธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วม รับผิดชอบ และ คุ้มค่า กับทุกภาคส่วน